OUDIT EN GERUSSTELLING

 • Statutêre onafhanklike oudits
 • Gerusstellingaanstellings
 • Ooreengekome prosedures
 • Interne oudit

REKENINGKUNDIGE DIENSTE

 • Rekeningkundige beampte van Beslote Korporasies
 • Ontwerp, implementering en oorsig van rekeningkundige en interne beheerstelsels
 • Opstel van finansiële state in ooreenstemming met IFRS, IFRS vir SME’s, GRAP, SA GAAP, ens.
 • Maandelikse rekeningkundige werk
 • Bestuurstate
 • Pastel-ondersteuning
 • Begrotings en kontantvloei

MAATSKAPPY- SEKRETARIËLE DIENSTE

 • Stigting en registrasie van maatskappye
 • Omskakeling van beslote korporasies na maatskappye
 • Byhou van statutêre rekords
 • Wysigings van statutêre rekords
 • Opstel en indien van jaarlikse opgawes
 • Nakoming van nuwe Maatskappywet-vereistes

SALARISSE

 • Salarisse en lone administrasie
 • Salaris strukturerings
 • IRP5/IB3 rekonsiliasies
 • Maandelikse EMP201 opgawes
 • IRP5 en IB3 sertifikate
 • Statutêre registrasies

BOEDELDIENSTE

 • Boedelbeplanning
 • Opstel van testamente
 • Bereddering van boedels
 • Eksekuteursdienste

TRUSTDIENSTE

 • Stigting en registrasie van trusts
 • Administrasie van trusts

BELASTINGDIENSTE

 • Spesialisbelastingadvies en –beplanning
 • Belastingnakoming en –administrasie
 • Belastingregistrasies

KONSULTASIEDIENSTE

 • Swartbemagtiging
 • Besigheidswaardasies
 • Besigheidsadviesdienste
 • Korporatiewe bestuur
 • Finansiële bestuur